(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در نزديكى مرگ ( حکمت شماره 71 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

71.وَ قَالَ (عليه السلام) :نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ .


متن فارسی

ص1118

 امام عليه السّلام (در نزديكى مرگ) فرموده است :
1-نفس كشيدن مرد گام او است بسوى مرگ خود (زيرا هر نفس از عمر او كم كرده و به مرگ نزديك مى نمايد مانند گام برداشتن كه شخص را به مقصدش نزديك مى گرداند).

قبلی بعدی