دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
محمد بن ابی حذیفه

محمد بن ابی حذیفه

شگفتْ آن که او به هنگام شورش مردم علیه عثمان، یکى از مخالفان سرسخت عثمان گشتو اهالى مصر را بر علیه او شورانیدو ظاهراً در محاصره (خانه) عثمان و قتل او هم شرکت داشت.