دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
كليات سعدي

كليات سعدي، نهج البلاغه فارسي زبان ها

عربها، كه به سخنوري شهره آفاقند و بسيار شاعران خوشسخن از ميان آنان برخاسته و در عالم ادب شهرتي جهانگير دارند، بالاتفاق سخنان و نوشته هاي مولاي متقيان علي عليهالسلام را يك پله از كلام الله مجيد فروتر و صدپله از بيان و بنان آدميزادگان فراتر ميدانند