با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عدالت اقتصادي

زمينه هاي اقتصادي انتخاب حضرت علي (ع) و خطوط کلّي رفتار اقتصادي حکومت

در این بخش به دنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم. ١- جامعه اسلامی در طول این فاصله از نظر اقتصادی به چه سمتی سوق داده شد؟ ۲- شرایط ایجاد شده در هنگام انتقال حکومت به مولی الموحدین علیه السلام چگونه بود؟ ۳- ایشان در بیان مواضع اساسی خود در ابتدای حکومتشان، به چه نکاتی اشاره فرموند؟ ۴- رفتار اقتصادی آن حضرت چه ثمرات و نتایجی را به دنبال داشت؟

عدالت اقتصادي در کلام و سيره علي(ع)

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادي، ويژگي بسيار مهم دولت اسلامي است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامي به شمار مي رود. مفهوم عدالت اقتصادي، مراعات حقوق اقتصادي است و زمينه ساز تحقق اهداف عاليه اسلامي مي باشد. معيار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اينکه کارآيي لازمه عدالت است، از محورهاي مهم مبحث عدالت اقتصادي است. علي رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادي و مدافع آن هستند ولي دين مقدس اسلام، آنگونه که اميرالمؤمنين علي(ع) بحق زبانِ گويا و مجري صادق آن بوده اند، خاستگاهها، پيامدها و اهداف خاص خود را دارد. اين نوشته درصدد است درحد توان، محورهاي ياد شده را به اختصار با تکيه به سخنان آن حضرت، تبيين کند.