اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
آفرينش هستی

ارتباط نهج البلاغه با ساير علوم

بسياري از مسائلي است که امير مؤمنان (علیه السلام) در آن عصر و در آن فضا براي مردم بيان مي نموده و چه بسا مردم از درک تمام و کمال آن ناتوان بودند با گسترش علوم و ارتقاي سطح معلومات عمومي و تلاشهاي دانشمندان علوم گوناگون ، کم کم پرده ابهام از چهره سخنان آن حضرت برداشته مي شود و انسانهاي کنوني تا حدودي به ابعاد انديشه آن امام همام (علیه السلام) پي مي برند .

آفرينش اهل بيت (ع) در نهج البلاغه

يكى از پژوهش گران سنّى، نيكو و دادگرانه سخن گفته، آن جا كه گويد:هر كس يكى از اصحاب پيامبر را بر ديگر اصحاب برترى دهد، منظور او به يقين برترى دادن بر على نيست؛ زيرا على از اهل بيت پيامبر است.پس برترين آفريدگان بعد از حضرت محمّد صلى اللّه عليه و آله خاندان او هستند، و اين، همان واقعيّت و حقيقت است؛ زيرا آنان مانند پيامبر بر تمامى پيامبران الاهى برترى جستند و آنان مهتر آفريدگان در آفرينش، اخلاق و كمالات هستند.