براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نثر اللآلئ سخنان درر بار امام على عليه السلام‏

معرفى اجمالى‏
« نثر اللآلئ سخنان درر بار امام على عليه السلام» اثر فضل بن حسن طبرسى، رساله مختصرى است از سخنان كوتاه حضرت على بن ابى طالب( ع) كه توسط حميدرضا شيخى ترجمه شده است.
ساختار و گزارش محتوا
 مولف به شيوه كتاب« غرر الحكم و درر الكلم» آمدى، به ترتيب حروف الفبا، كتاب خود را مرتب كرده است.
 وى كتاب را با احاديثى( كلمات قصارى) كه با حرف« الف» آغاز شده شروع و به حرف« ياء» پايان مى‏دهد.
 وى بر همين اساس اولين حديثى كه ذكر كرده اين است:
 احسن الى المسى‏ء تسده كه مترجم آن‏را چنين ترجمه كرده است: به آنكه به تو بد كرده نيكى كن تا بر او سرورى يابى.
 كتاب شامل 313 كلمه از كلمات قصار امير المؤمنين عليه السّلام مى ‏باشد.
وضعيت كتاب
 اين نسخه با تحقيق و تصحيح محمد حسن زبرى قاينى و ترجمه حميد رضا شيخى به چاپ رسيده است.
 محقق و مصحح محترم نامنظمى موجود در ترتيب سخنانى كه ذيل يك حرف آمده را برطرف ساخته و تمام كلمات را طبق ترتيب حروف الفباء ذيل همان حرف منظم كرده است. در پايان مصادر و مراجع تحقيق ذكر شده است: اين نسخه به صورتى زيبا از سوى بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى در سال 1380 منتشر شده است.