بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عدالت خواهی امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه

نويسنده : مرضیه تقوی مقدم

استاد راهنما : جواهری محمد رضا

مقطع : کارشناسی

استاد مشاور : نیک فر زهرا

دانشگاه : حوزه علمیه خراسان

تاريخ دفاع : 1391

واحد : مدرسه علمیه نرجس(علیها السلام) - سبزوار

کلمات کليدي : عدالت- عدالت اجتماعی- توسعه

این تحقیق با عنوان « عدالت خواهی امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه» دارای چهار بخش است که ابتدا در قسمتی تحت عنوان کلیات تحقیق، به تعریف و تبیین موضوع، ضرورت و اهمیت موضوع، فواید و اهداف تحقیق، پیشینه ی تحقیق، سؤال های اصلی و فرعی، روش تحقیق، ساختار تحقیق، کلیدواژه ها، محدودیت، مشکلات و موانع آن پرداخته است. بخش اول: «معنای عدالت و انواع آن»، می باشد که در دو فصل گنجانده شده است.

فصل اول « مفهوم شناسی»، به تعریف لغوی و اصطلاحی عدالت می پردازد و معنای آن را به مخاطب می شناساند. 

و فصل دوم « انواع عدالت» می باشد که تقسیم بندی آن را از نظر الهی و انسانی مشخص می کند. بخش دوم: «ویژگی و اهمیّت عدالت»، دارای دو فصل می باشد. فصل اول اهمیت عدالت و گستره ی آن در حکومت دینی است که ویژگی و خصوصیات آن را بیان می کند و فصل دوم « عدل در قرآن»، می باشد و آیه هایی که در قرآن کریم درباره ی عدالت است بیان می کند.

بخش سوم: «عدالت در حکومت امام علی( علیه السلام)» که شامل دو فصل است

و فصل اول آن « دورنمایی از چهار ماه حکومت عدل»، به رعایت عدالت در حکومت امام علی علیه السلام اشاره دارد .

و فصل دوم « عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی ( علیه السلام)» به تعریف عدالت در بعد سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی می پردازد و تأثیر آن را بر توسعه و کمال انسان نمایان می سازد. بخش چهارم « چگونگی اجرا و تحقق عدالت و آثار آن» شا مل دو فصل است.

فصل اول « چگونگی اجرا و تحقق عدالت»، عوامل اجرا و تحقق را مشخص می نماید و فصل دوم « آثار و راهکارهای استقرار عدالت» آثار و نتایج اجرای عدالت را معرفی می نماید.

واژه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند: از عدالت، عدالت اجتماعی، توسعه.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها