اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث

این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

قطع :کتابی

دوره انتشار :دوفصلنامه

نام قبلی :مطالعات اسلامی

زبان :فارسی

وابسته به :دانشگاه فردوسی مشهد

شماره ISSN :2008-9120

تلفن :0511-8834909

فکس :0511-8834909

ایمیل :zekavatizadeh@yahoo.com

سایت :www.jm.um.ac.ir/index.php/quran

آدرس :مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)،کدپستی: 9177948955

اطلاعات بیشتر

صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:  دکتر سید کاظم طباطبایی

سردبیر:  دکتر سید کاظم طباطبایی

هیئت تحریریه:  دکتر مرتضی ایروانی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر سید رضا مودب، محمد علی مهدوی راد، دکتر فتح اله محمدی، محمد واعظ زاده خراسانی

ویراستار فارسی:  اعظم صادقی نیا

ویراستار انگلیسی:  احمد رضوانی