آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث

این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

قطع :کتابی

دوره انتشار :دوفصلنامه

نام قبلی :مطالعات اسلامی

زبان :فارسی

وابسته به :دانشگاه فردوسی مشهد

شماره ISSN :2008-9120

تلفن :0511-8834909

فکس :0511-8834909

ایمیل :zekavatizadeh@yahoo.com

سایت :www.jm.um.ac.ir/index.php/quran

آدرس :مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)،کدپستی: 9177948955

اطلاعات بیشتر

صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:  دکتر سید کاظم طباطبایی

سردبیر:  دکتر سید کاظم طباطبایی

هیئت تحریریه:  دکتر مرتضی ایروانی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر سید رضا مودب، محمد علی مهدوی راد، دکتر فتح اله محمدی، محمد واعظ زاده خراسانی

ویراستار فارسی:  اعظم صادقی نیا

ویراستار انگلیسی:  احمد رضوانی