اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در زيان بى كسى ( حکمت شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

62.وَ قَالَ (عليه السلام) :فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در زيان بى كسى) فرموده است :
1-از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دور ماندگى از وطن است).

قبلی بعدی