آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (جانورشناسی)  >  معماهاي حيوانات

معماهاي حيوانات

1. نام حشره‌اي است كه حجاج بن يوسف ثقفي بوسيله آن از دنيا مي‌رود؟

2. حضرت علي(علیه السلام)همهمه فراريان از جنگ را تشبيه به صداي چه حيواني مي‌كند؟

3. نام پرنده‌اي است كه حضرت علي(علیه السلام)به عنوان شگفتيهاي آفرينش، در خطبه 155 ذكر مي‌كند؟

4. نام چند پرنده در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟

5. نام چند حيوان در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟

6. نام چند حشره در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟

7. يكي از زيباترين پرندگان است كه حضرت علي(علیه السلام)در خطبه 165 به عنوان شگفتيهاي آفرينش ذكر مي‌كند؟

8. نام پرنده‌اي در نهج‌البلاغه است كه اگر سركش حرف اول آن را برداريم به نام يكي از حيوانات مي‌شود؟

9. نام يكي از بزرگترين موجودات دريايي كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است چيست؟

10. كوچكترين حيواني كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است نام ببريد؟

11. بزرگترين حيواني كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است كدام است؟

12. نام حشره‌اي است داراي حواسي نيرومند و دو دندان، كه آفت زراعت براي كشاورزان مي‌باشد؟

13. طاووس با نگاه به كدام يك از اعضاء بدنش به گريه مي‌افتد؟

14. نام حيواني است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟

15. نام پرنده‌اي است در نهج‌البلاغه، كه هنگام پرواز جوجه‌هايش به او چسبيده‌اند؟

16. حضرت علي(علیه السلام)نامه‌اي را كه براي سلمان فارسي نوشته‌اند دنيا را به چه حيواني تشبيه كرده است؟

17. حضرت علي(علیه السلام)بزدلي و ترسويي اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حيواني تشبيه مي‌كند؟

18. نام پرنده‌اي كه اگر دو حرف اول آن را حذف كنيم معناي«شخص» و اگر دو حرف آخر آن را حذف كنيم به معناي«ناشنوايي» است و در خطبه 128 ذكر شده است؟

19. نام پرنده‌اي است در خطبه 155 كه اگر حرف اول آن را حذف كنيم به معناي«آشكار كردن» است و اگر حرف اول و دوم آن را حذف كنيم نام يكي از غذاهاي خوردني است كه معمولا در ايام سوگواري پخته مي‌شود، و اگر حرف دوم آن را حذف كنيم نام يكي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان مي‌شود و اگر حرف آخر آن را بيندازيم به معناي«پنهاني» است؟

جواب معماهاي حشرات، پرندگان و حيوانات

ج 1. خنفساء (سوسك)

ج 2. حضرت علي(علیه السلام)همهمه فراريان جنگ را به صداي «سوسمار» تشبيه كرده است.[1]

ج 3. خفاش.[2]

ج 4. نام هشت پرنده در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: كركس، خفاش، طاووس، كلاغ، خروس، عقاب، كبوتر، شترمرغ.

ج 5. نام سيزده حيوان در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: فيل، گرگ، اسب، گوسفند، شتر، سوسمار، نهنگ، افعي، كفتار، شير، گورخر، مار، بز.

ج 6. نام سه حشره در نهج‌البلاغه ذكر شده است كه عبارتند از: خنفساء(سوسك)، ملخ، عنكبوت.

ج 7. «طاووس» يكي از زيباترين پرندگان است كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است.

ج 8. پرنده‌اي كه اگر سركش حرف اول آن را برداريم نام حيواني مي‌شود«كلاغ» است كه «الاغ» مي‌شود.

ج 9. «نهنگ» بزرگترين موجودات دريايي است كه در نهج‌البلاغه ذكر شده است.

ج 10. «مورچه و پشه» كوچكترين حيوان در نهج‌البلاغه مي‌باشند.

ج 11. «فيل» بزرگترين حيواني است كه در نهج‌البلاغه از آن نام برده شده است.[3]

ج 12. «ملخ» حشره‌اي است داراي حواسي نيرومند و دندان تيز، كه آفت زراعت براي كشاورزان مي‌باشد.[4]

ج 13. طاووس با نگاه به«پاهايش» به گريه مي‌افتد.[5]

ج 14. حيواني كه از دو طرف خوانده شود به يك معنا است«گرگ» نام دارد.[6]

ج 15. «خفاش» پرنده‌اي است كه هنگام پرواز جوجه‌هايش به او چسبيده‌اند.[7]

ج 16. اميرالمؤمنين علي(علیه السلام)دنيا را به «مار» تشبيه مي‌كند.[8]

ج 17. كفتار و سوسمار.[9]

ج 18. كركس.

ج 19. خفاش.

*****************

[1] . خطبه 123.

[2] . خطبه 155.

[3] . خطبه 165 و خطبه 185.

[4] . خطبه 185.

[5] . خطبه 165، شماره 16.

[6] . خطبه 108، شماره 16.

[7] . خطبه 155، شماره 11.

[8] . نامه 68.

[9] . خطبه 68.