اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
شیخ آقا بزرگ تهرانی

شيخ آقا بزرگ تهراني

«بعد از انقطاع وحي الهي کتابي از نظر اعتماد مانند نهج البلاغه تدوين نشده است. کتابي که راه صحيح علم و عمل را به انسان نشان مي دهد و پرتوي از علم الهي بر آن تابيده و بوي عطر سخنان پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم از آن مي تراود.