رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
سید رضی (ره)

نگاهی به شعر سید رضی (ره)

حنا الفاخوری در مقام مقایسه ‏ی او با دیگر شاعران چنین می‌نویسد: این است رضی شاعری که از جهت تحلیل معنی و عمق آن هماند ابن الرومی نیست؛ و از جهت به کار گرفتن صنایع نادر و آوردن ابیات یگانه و بی همال که دل‏‌ها را واله و خیال را فروزان می‌سازد، به پایه‏ی ابوتمام نمی‌رسد؛ و از جهت تفکر و پرواز در فضای روح و زندگی و اخلاق با متنبی همسان نیست؛ ولی او را از هر یک از این ویژگی‏‌ها نصیبی است.