اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
رذايل اخلاقي

امثال و حکم نهج البلاغه و تزکيه اخلاقي

مثل هاي علومي از آنجا که سرچشمه ي يک روح الهي تربيت يافته در مکتب محمدي (ص) است . اين نقش تهذيبي را برجسته تر و نمايان تر در خود دارند ، لذا با تعمق و تفکر در اين گونه مثل ها که همچون چراغ پر فروغي روشنايي بخش هدايت و رستگاري است ، انسان بهتر و سريعتر به سر منزل مقصود که همان شايستگي قرب الهي يافتن است خواهد رسيد و کمتر به تحير و سرگرداني و بي هدفي مبتلا خواهد شد .

امثال و حکم نهج البلاغه و تزکيه اخلاقي

مثل را آثار و نتايج بسياري است که از جمله آنها مي توان به نقش تهذيبي مثل اشاره کرد . هر مثل به منزله ي واعظي شيرين بيان و ناصحي مهربان است که مخاطبان را با زباني ساده و اثر گذار به فرا گرفتن آداب و صفات پسنديده و فرو گذاردن عادات و افعال نکوهيده فرا مي خواند ، و بدين صورت افکار مخاطب را تعديل و تهذيب مي کند و نوعي نقش آراستگي و پيراستگي را در جامعه ايفا مي کند.