آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
دكتر طه حسين

دكتر طه حسين

«من پس از وحي و سخن خدا جوابي با شكوه‌تر و شيواتر از اين جواب نديده و و نمي‌شناسم