(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
حضرت اسماعيل (ع)

حضرت اسماعيل (ع)

چون خداوند دعاي هاجر را درباره ساره اجابت كرد، هاجر اين نام را بر اسماعيل نهاد.