حاكم اسلامى ، پاسبان خدا در زمين اوست.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
جامعه شناختي

جلوه هاي جامعه آرماني از منظر نهج البلاغه در بستر ساختارجامعه شناختي

استفاده از ساختار تخیل جامعه شناسی در راستای تبیین مساله اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه نهج البلاغه در مرحله‏ ی شاخص سازی به معرفی نمونه‌‌هایی از شاخص‏‌‌های مفاهیم تحلیلی« ساخت اجتماعی »،« دیالکتیک» مورد نظر در طرح تحقیق پرداخته می‌شود.