(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
جامعه آرماني

جلوه هاي جامعه آرماني از منظر نهج البلاغه در بستر ساختارجامعه شناختي

استفاده از ساختار تخیل جامعه شناسی در راستای تبیین مساله اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه نهج البلاغه در مرحله‏ ی شاخص سازی به معرفی نمونه‌‌هایی از شاخص‏‌‌های مفاهیم تحلیلی« ساخت اجتماعی »،« دیالکتیک» مورد نظر در طرح تحقیق پرداخته می‌شود.