وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
ابوذر غفاری

ربذه کجا است؟

«جناب ابی ذر ـ رضوان اللّه علیه ـ در قریه واسط ما بین مکه و مدینه، از مدینه به طرف مکه به فاصله 128 کیلومتر طرف چپ جاده آسفالته، به فاصله 200 متر در قبرستان آن واقع است.

ابوذر غفاری

الله اکبر! خدا و پیامبرش راست گفتند. صورتم را رو به قبله کن و چون این گروه حاضر شدند، سلام مرا به ایشان برسان و چون از کار من فارغ گشتند، این گوسفند را برایشان ذبح کن و به آنان بگو: شما را سوگند مى دهم که تا از آن نخورده اید، نروید. سپس درگذشت.