چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

کارگزاران حکومت امام علی(علیه السلام)

نويسنده : محمدرضا بهبودی

استاد راهنما : علی ذاکری

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : جمشید صدری

رشته : الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه : آزاد

تاريخ دفاع : 1384

واحد : تاکستان

شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده) پس از 25 سال خانه نشینی امیرمؤمنان علی (علیه السلام)، مردم بعد از کشته شدن عثمان با ایشان بیعت کردند و دوران خلافت امام علی(علیه السلام) از جهات مختلف درس آموز است. در همان اوایل حکومت حضرت کارگزاران نالایق را برکنار کردند.

و به جای آنان در سرزمینهای اسلامی افرادی لایق و شایسته را منصوب فرمودند که مهمترین آنها در شبه جزیره عربستان، ابوقتاده انصاری، قثم بن عباس، سهل بن حنیف انصاری، تمیم بن عمرو،ابوایوب انصاری،تمّام بن عباس،حارث بن ربیع،عبیدالله بن عباس،سعید بن نمران،و در مصر ،قیس بن سعد بن عباده انصاری،محمد بن ابی بکر،مالک اشتر و در عراق، ابوموسی اشعری، قرظة بن کعب انصاری،عثمان بن حنیف انصاری،عبدالله بن بنی عباس،حذیفة بن یمان،یزید بن قیس ارحبی،سعد بن مسعود ثقفی،مالک بن کعب ارحبی،کمیل بن زیاد نخعی،شبیب بن عامر، ابوحسان بکری، قدامة بن عجلان،سلیمان بن صرد خزاعی،عبیده سلمانی،سعد بن مسعود ثقفی،عدی بن حارث،و در ایران خریّت بن راشد،مصقل بن قیس،عبدالرحمن بُدیل ورقاءخزاعی،مخنف بن سلیم،ربیع بن خثیم کوفی،مَصقَلة بن هبیره شیبانی،منذربن جارود،زیادبن ابیه،ربعی بن کاس عنبری،جُعدة بن هبیره، عمر بن ابی سلمه، نعمان بن عجلان زُرقی،و ... بودند.

امام علی(علیه السلام) در دوران حکومت کوتاه خویش،کارگزاران شاخص و موفق را بارها با نامه و سخنرانی مورد تشویق قرار می داد و همچنین کارگزاران ناموفق و خیانت پیشه را تنبیه و یا عزل می فرمودند. و در نامه ها،اندرزها و دستورالعمل های صادره به نکات ذیل تأکید داشتند:

1-عدم حیف و میل بیت المال 2-مهربانی با مردم 3-توجّه به خدا و معاد و اهتمام به قرآن و عمل به احکام آن. 4-شجاعت در مدیریت. 5-تلاش و کوشش برای عمران و آبادی 6-حفظ مرزهای اسلامی 7-هماهنگی با مرکز حکومت و ...
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها