اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  پنهان ماندن عیوب ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

48.وَ قَالَ(عليه السلام ):عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ.


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): عيب تو پوشيده است تا بخت مساعد توست.

قبلی بعدی