رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مشکلات و موانع خلافت علی (علیه السلام) از دیدگاه تاریخ

 نويسنده : میرجلیلی، کاظم

 استاد راهنما : آئینه وند، صادق

 مقطع : کارشناسی ارشد

 استاد مشاور : بهشتی، احمد

 رشته : الهیات و معارف اسلامی

 دانشگاه : دانشگاه قم

 تاريخ دفاع : 1378

 کلمات کليدي : علی بن ابطالب (علیه السلام)، امام علی (علیه السلام)، خلافت عمر، خلافت ابوبکر، عثمان، صحابه، سیاست (اسلام)، حکومت علی (علیه السلام)، خوارج، خلافت علی (علیه السلام)

موضوع این تحقیق  مشکلات و موانع خلافت علی (علیه السلام) از دیدگاه تاریخ یا به عبارت دیگر سیاست علی در برخورد با مشکلات حکومت است. تحقیق حاضر که بر یک مقدمه و چهار فصل بنا شده است، تاریخی است روشن و گویا از دوران خلافت علی و حوادث قبل، ولی مرتبط با این دوران که به اتکاء معتبرترین مدارک تاریخی اسلام تهیه شده است. عناوین فصلهای رساله به این صورت می باشد: فصل اول قتل عثمان گشوده شدن باب فتنه، فصل دوم صراحت و صداقت در سیاست، فصل سوم انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت، فصل چهارم خوارج زائیده جهالت ها.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها