دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی فلسفی عرفانی انسان شناسی در نهج البلاغه

نويسنده : ابراهیمی، عباس

استاد راهنما : صادقی، مجید

مقطع : کارشناسی ارشد

دانشگاه : اصفهان

تاريخ دفاع : 1384

ازجمله مباحثی که درزمینه انسان وانسان شناسی قابل طرح وپی گیری است روشن نمودن ابعادفلسفی-عرفانی این وجود پیچیده می باشد.این موضوع را درمنابعی متعددازجمله نهج البلاغه می توان پی گیری نمود. پی گیری این موضوع درنهج البلاغه دارای اعتباروارزش خاصی است,چراکه این مجموعه ازجانب انسانی کامل صادرشده که خوددرمتن وقایع حضورداشته است.

درجهت تبیین این دو بعددرنهج البلاغه؛مسائلی چون تعریف انسان و دیدگاههای وجودی نهج البلاغه درباره انسان,عوامل تکامل دهندةوجودانسان ومعیارهاومشخصه های انسان کامل بایدتجزیه وتحلیل شوند. برای وصول به این مهم ابتدامتن نهج البلاغه کاملاموردمطالعه وبررسی قرارگرفته وشواهدوعباراتی که دراین زمینه وجودداشته استخراج شده اند. پس ازاستخراج مطالب نهج البلاغه دراین زمینه,به کمک شرح های نهج البلاغه ومتون فلسفی وعرفانی اصیل به کشف وتفسیرمعانی موجوددرعبارات حاضرپرداخته شده است. درنهایت نتایجی که حاصل شده است؛نتایجی جالب وقابل توجه بوده است. دیدگاهی که نهج البلاغه دربارةتعریف انسان دارد؛آنست که به علت دوخصلت «پیچیدگی»و«گستردگی»وجودی انسان این موجودقابل تعریف نبوده وابعادوجودی او را کاملا نمی توان تعیین نمود.نگرش های وجودی که نهج البلاغه دربارةانسان داراست؛ کاملاموردتاییدتاملات وکاوش های عقلانی می باشد,واین حقیقت نشانگرنقطه قوت وتوانایی نهج البلاغه می باشد.

درباره عوامل تکامل انسان درنهج البلاغه بایدگفت عوامل مذکوردرنهج البلاغه عواملی متعددمی باشدکه درباره هریک ازعوامل مباحث مفصلی دارد. و دربارة آخرین مساله یعنی مشخصه های انسان کامل هم نهج البلاغه درحدودصدوچهل موردبحث نموده که دررسالة حاضرمی توان این حقایق را پیگیری نمود.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها