(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  قلب احمق ( حکمت شماره 41 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

(و اين معنى به لفظى ديگر از آن حضرت روايت شده است كه:) دل بيخرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او (و معنى هر دو يكى است.)


متن فارسی

41-  و قد روي عنه (عليه السلام) هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله :قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ .
 و معناهما واحد .

 

 

قبلی بعدی