اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّدتقي شوشتري ، شارح نهج البلاغه :

كتاب ٌ كأن َ اللّه رَصَّع َ لفظه      بجوهر آيات الكتاب المنزَّل

حوي حكماً كالدّر ينطق صادقاً    فلا فرق اِلاّ أنّه غير منزل

«نهج البلاغه »، كتابي است كه گويي خداوند الفاظش را به وسيله آيات كتاب آسماني (قرآن ) به گوهر آراسته است . (اين كتاب ) حاوي حكمت هايي (پر بها) همانند درّ است كه گفتارش صادق است و فرقي ميان آن دو نيست جز آنكه اين كتاب (نهج البلاغه ) فرو فرستاده نشده است .
منبع :بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 3.