اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی(علیه السلام) در مواجهه با مفاسد اخلاقی اجتماعی

نويسنده : طیبی، زینب

استاد راهنما : اعرابی، غلامحسین

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : دیاری، محمدتقی

رشته : علوم قرآن و حدیث

دانشگاه : دانشگاه قم

تاريخ دفاع : 1386

کلمات کليدي : سیره، فساد، جرم، اخلاق اجتماعی، مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی، پیامبر اسلام، حضرت علی ( امام علی)

نظر به اعتبار سنت نبوی(صلی الله علیه و آله و سلم) و علوی(علیه السلام) و شأن و مرتبت والای ایشان در هدایت امت اسلامی، منابع تاریخی و روایی شیعه و اهل سنت به روشنی نشان می دهد که اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین(علیه السلام)، در پرتو اعتقاد به عصمت ایشان و توصیه های فراوان قرآن به پیروی از این بزرگواران، کوششی تام بر ثبت و ضبط حرکات و سکنات و اعمال و رفتار ایشان مبذول داشته اند، تا مبنایی برای الهام گیری و الگوپذیری آن نسل و آیندگان به یادگار گذارند. اما برای بهره برداری بهتر از این منابع، به نظر می رسد که از جمله اموری که تحلیل و ارزیابی و بهره برداری از سیرة معصومین(علیهم السلام) را آسان تر می کند، تقسیم و تفکیک آن براساس ساحت ها و قلمروهای رفتاری وگفتاری ایشان است.

یکی از قلمروهای اساسی و مهمی که متأسفانه جامعه امروزی به نحو آشکار و پنهان، گرفتار و نیازمند راه حلی اساسی پیرامون آن است، مسائل اخلاقی و مفاسد حوزة اخلاق اجتماعی و نحوة مواجهه با این دسته از مفاسد است؛ مفاسدی که جامعه انسانی و اسلامی از صدر اسلام تاکنون با آن مواجه بوده است و وحدت، انسجام، همدلی وهمیاری افراد جامعه اسلامی را خدشه دار می نماید؛ حیات اخلاقی جامعه اسلامی و روابط پایدار و مستحکم افراد جامعه را متزلزل می سازد و جامعه اسلامی را در معرض انحطاط و نابودی قرار می دهد.

این پژوهش که می تواند زمینه ساز تدوین معجم موضوعی معصومین(علیه السلام) در مواجهه با مفاسد مختلف جامعه اسلامی باشد، با تأکید بر سیرة پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی(علیه السلام) که در مسند حکومت بودند و نسبت به سایر معصومین(علیه السلام) از فضا و بستر مناسب تری برای مواجهه با مفاسد برخوردار بودند، مهم ترین و کاربردی ترین شیوه های مواجهة پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی(علیه السلام) را در امر پیشگیری و درمان مفاسد حوزة اخلاق اجتماعی ارائه می دهد، تا روزنه ای باشد در جهت دست یابی بشر به آمال دیرینة خود؛ یعنی جامعه ای تهی از انحرافات و کج روی های مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظیر آن.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها