(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دقایق بلاغی در خطبه های نهج البلاغه (50 خطبه اول)

نويسنده : اسماعیلی، محمد حسین

 

استاد راهنما : حدیدی، خلیل

 

مقطع : کارشناسی ارشد

 

رشته : ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

دانشگاه : دانشگاه تبریز

 

تاريخ دفاع : 1385

نهج البلاغه تراوش افکار و آرای انسانی است معصوم و مصون از همه کژی ها و ناراستی ها، او جلوه ای است از کلام الهی. بی گمان سخنان و نامه های امام علی(علیه السلام) پس از قرآن، بر ترین و والاترین سخنان در عرصه فصاحت و بلاغت است. و به جرأت می توان گفت که کلام وزین و زرین امام علی(علیه السلام) بر امهات کتب ادب فارسی و عربی تأثیر آشکار نهاده است. سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید این کتاب طراز فصاحت است و پیرایه بلاغت، عربیت را افزاید و دین و دنیا را به کار آید، چرا که بلاغتی چنان نه در گفتار فراهم آمده است و نه یک جا در کتابی هم، چرا که امیر المومنین(علیه السلام) سر چشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت و فصاحت خود را به کلام حضرتش می آراید تا به جمال برسد و بلاغت در کنار او زاید و به کمال رسد، او بود که نقاب از چهره سخن کشیده تا متوسل زیبایی آن را دید. آیین گفتار را از او وام گرفتند و خطیبان بر جای پا پایش گام نهادند و واعظان از خواندن کلام او نام یا فتند. در این پایان نامه سعی شده است تا حد توان و استعداد ارتباط آرایه های ادبی با کلام آن حضرت و تأثیر آنها در زیبایی کلام آشکار شود.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.