رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (حافظین)  >  خانم سميه قربانى

خانم سميه قربانى

اطلاعات در حال تکمیل است.

حافظ كل قرآن و كل نهج البلاغه