بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تحلیل نکات بلاغی در نهج البلاغه

نويسنده : خاقانی اصفهانی، محمد
 

استاد راهنما : آذرشب، محمدعلی

 

مقطع : دکتری

 

دانشگاه : دانشگاه تهران

 

تاريخ دفاع : 1371

مباحثی که در این رساله آمده به شرح ذیل است: - سیمای بلاغت در ادب عربی تا عصر امام علی (ع) - مجاز مرسل و اقسام آن - شخصیت ادبی امام علی (ع) از دیدگاه بزرگان - علم بدیع - آشنایی با سید رضی (ره) مولف نهج البلاغه - محسنات معنوی - مقایسه سبک و سیاق خطبه ها، نامه ها و حکمتهای نهج البلاغه - محسنات لفظی (جناس و انواع آن سجع و انواع آن) - علم بیان - کنایه و اقسام آن - علم بلاغت و ارکان آن - تعریف تشبیه و انواع آن - تعریف حقیقت و مجاز و اقسام مجاز - استعاره و اقسام آن - فرق استعاره و تشبیه

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.