دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

بررسی مباحث صرفی و نحوی و بلاغی و عرفانی خطبه همام نهج البلاغه

 
 
نويسنده : نعمتی، نعمت

 

استاد راهنما : ابراهیم دیباجی

 

مقطع : کارشناسی ارشد

 

استاد مشاور : علیرضا باقر

 

رشته : ادبیات و علوم انسانی

 

دانشگاه : دانشگاه آزاده اسلامی

 

تاريخ دفاع : 1381

 

واحد : تهران مرکزی

هدف پژوهش شناخت خطبه همام نهج البلاغه از لحاظ صرفی و نحوی و بلاغی است روش پژوهش کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از منابع و ماخذ است این پایان دارای یک مقدمه و متن خطبه است که مباحث صرف و نحوه و بلاغت و عرفان آن توضیح داده شده است نتیجه اینکه خطبه همام نهج البلاغه از لحاظ دینی و عرفانی و ادبیات عربی مثل صرف و نحو و بلاغت بسیار پر معنا و مفهوم می باشد که باز هم از جنبه های دیگر نیز می تواند مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.