براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

بررسی شخصیت ادبی ابن میثم و تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه در شرح وی به نهج البلاغه

نويسنده : شیبانی، سعید

 

استاد راهنما : مدرس موسوی، علی

 

مقطع : دکتری

 

دانشگاه : دانشگاه تهران

 

تاريخ دفاع : 1377

 

کلمات کليدي : تشبیه/ استعاره/ مجاز / کنایه

در بررسی شخصیت ادبی ابن میثم بحرانی، نخست آثاری که از وی به یادگار مانده است، می تواند ما را در شناخت این دانشمند بزرگ یاری رساند. دومین راه شناخت وی تمجید و تعریف دانشمندان و مورخان و سیره نویسان مشهور از او است. سومین عاملی که ما را به شناخت دقیق تر شخصیت ادبی و علمی ابن میثم سوق می دهد، حکایات و روایاتی است که بزرگان در مورد وی سینه به سینه نقل کرده اند. سَند گویای دیگری که مسلماً بیانگر شخصیت ادبی وی می باشد و ممکن است سعادت اخروی او را در پی داشته باشد، شرح وی بر نهج البلاغه است. ابن میثم با بیان دقائق ادبی بیشمار نهج البلاغه، ظرافت های بلاغی این کتاب گران سنگ را به شیوه ای استخراج نموده است که دیگران نیز سبک وی را نصب العین خود قرار داده و پا جای پای وی نهاده اند.ابن میثم در واقع با مد نظر قرار دادن سطح طبقات فکری و علمی مردم سه شرح: صغیر، متوسط و کبیر را بر نهج البلاغه به رشتة تحریر درآورده است. آنچه ابن میثم در شرح کبیر خود بر نهج البلاغه در قالب تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه به تصویر کشانده همراه با مقایسه آن با دو شرح ابن ابی الحدید و شرح آیت الله علامه خوئی، در خور وقت وتوان در این رساله به زبان فارسی بازگو شده است. این رساله شامل 6 فصل است. فصل اول می پردازد به عصر، زندگینامه، شخصیت ادبی ابن میثم، و ظرافت های بلاغی در نهج البلاغه، فصل دوم تشبیه، فصل سوم استعاره، فصل چهارم مجاز و فصل پنجم کنایه و فصل ششم به سیمای نهفته قرآن در نهج البلاغه مزین و معطر شده است. خلاصه این پایان نامه نیز در انتهای فصل ششم به زبان عربی نگاشته شده است.

کلمات کليدي:
تشبیه/ استعاره/ مجاز / کنایه

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.