رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الحکم من کلام الامام امیر المؤمنین(ع)

در این کتاب، حکمت ها و سخنان پند آموز امام علی(علیه السلام) گردآوری و به ترتیب حروف الفبا از «آ» تا «ی» تنظیم شده است. کلمات احادیث آوانگاری شده و به تعداد حروف زبان عربی، بیست و هشت باب دارد. احادیث هر باب شماره پیاپی خورده است. مأخذ هر حدیث در پاورقی همان صفحه ذکر شده و نسخه بدل های احتمالی نیز، یادآوری شده، و شماری از کلمات مشکل معنا شده است.

مدیر شانه چی در مقدمه خود اسامی مستندنگاران احادیث کوتاه امام علی و چگونگی آنها را توضیح داده و نسخه های آنها را معرفی کرده و به توضیح روش تحقیق و گروه تدوین کننده پرداخته است.

مصادر این کتاب، یازده کتاب است که در مقدمه معرفی شده اند.