شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

إعراب و بلاغت نهج البلاغه (20 خطبه اوّل)

پایان نامه

سایر - دانشکده علوم حدیث

دانشجو : محمود شکری

استاد راهنما : سید عدنان لاجوردی پوران میرزایی

سال انتشار:1390

کلمات کلیدی : إعراببلاغتنهج البلاغه.-

چکیده

چکیده: این پایان نامه در خلال پرداختن به دو موضوع إعراب و بلاغت، که از شاخصه های مهم در ارزش گذاری یـک متن اند، تأثیر این دو مهم را در فهم 20 خطب? اوّل نهج البلاغه بررسی و کاوش کرده است. تا در پی این بررسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا نکات و اختلافات اعرابی و بلاغی موجود در این کتاب شریف، در فهم مراد امیر مومنان اثرگذار است یا خیر؟ از این رو، به منظور دست یابی به این تأثیرگذاری، ابتدا در بخش إعراب، مفردات و جمل بررسی و نیز نکات اختلافیِ نحوی تا حدّ امکان استخراج شده است؛ و سپس در بخش بلاغت، با مدّ نظر قرار گرفتن هر سه حوز? معانی، بیان و بدیع، نکات و موضوعات مهم در هر یـک از این حوزه ها بررسی شده است. آنچه از پس این بررسی ها نمایان گردید این است که اختلافات نحوی و بلاغی، سبب اختلاف در برداشت معنا و مراد جدّی امام (علیه السّلام) شده که این اختلافات در زمین? بلاغت بسیار حسّاس تر می نماید و باید اذعان نمود که بدون اطّلاع از علم بلاغت، آگاهی از مراد جدّی امام (علیه السّلام) در نهج البلاغه، امکان پذیر نیست. کلید واژه ها: إعراب، بلاغت، نهج البلاغه.