دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
سایر مباحث
نمایش مطالب 21 تا 24 از 24
مشركان كه ورود پيامبر با بسياري از يارانش به مكه را شكستي براي خود مي‌دانستند، بر آن شدند تا مانع ورود مسلمانان به مكه شوند و سپاهياني بدين منظور آماده كردند و بيرون مكه براي رويارويي با مسلمانان آماده شدند.
اين منطقه با آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان از سمت شرق، اقيانوس هند از جنوب، و درياي سرخ ازجهت غرب احاطه شده است و بر اين اساس، بايد شبه جزيره نام گيرد؛ ولي به دليل قرار داشتن رودهايي چون فرات در شمال آن، جزيره خوانده شده است.
علت نامگذاري از اين جهت به آن يمانى مى ‏گويند كه به سمت يمن بوده و جهت قبله اهل يمن به ناحيه اين ركن است.
محمد قطب، عنوان جاهليت را براي انسان مدرن و جوامع اروپايي فرورفته در فردگرايي افراطي و فساد و فحشا به كار برد؛ با اين توضيح كه جاهليت با تمدن، ترقي، توسعه دانش‌ها، و زمانه خاص ارتباط ندارد، بلكه «حالتي نفساني» است كه هدايت الهي را پس مي‌راند و گمراهي را برمي‌گزيند.[14]اين بيان اندكي به معناي خاص جاهليت نزديك مي‌شود؛ اما با اين ايراد مواجه است كه آن را به «وضع نفساني» فرد بازمي‌گرداند.

Pages