آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
مقداد بن اسود

مقداد بن اسود

برخى روایات، مقداد را مطیع ترین یار امیرالمؤمنین على(علیه السلام) دانسته اندو او از معدود کسانى است که بر پیکر مطهّر زهراىِ طاهره(علیها السلام) نماز گزارد