آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
مقام معظم رهبرى

مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه ای

تكلیف همه ما است، این است كه ما موقعیت صدور این سخنان و احوال گوینده آنها را به خوبى بشناسیم و بدانیم كه این آگاهى و شناخت براى درمان بسیارى از بیمارى هاى جامعه ما شفایى عاجل است زیرا وقتى گوینده این سخن ها را مورد مطالعه قرار مى دهیم مى بینیم یك انسان عادى نیست بلكه دو خصوصیت دارد كه سخن او را، به اهمیت فوق العاده اى مى رساند .