عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
محمد بن حنفيه

محمد بن حنفيه

اى محمد آيا به حافظه خود سپردى آنچه را كه دو برادرت را بدان وصيت كردم؟ گفت:آرى،امام (ع) بدو فرمود:پس بدان كه من تو را نيز به همانها وصيت مى كنم و نيز به تو سفارش مى كنم كه احترام برادرانت را نگه دارى زيرا حق آن دو بر تو بزرگ است،پس كارى را بدون نظر آنها انجام ندهى آن گاه به حسن و حسين (ع) نيز فرمود:شما را نيز بدو سفارش مى كنم زيرا كه وى برادر شما و پسر پدر شماست و بخوبى دانسته ايد كه پدرتان او را پيوسته دوست مى داشت...