بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
محمد بن ابی بکر؛ فرزند علی(علیه السلام)

محمّد بن ابى بکر

على(علیه السلام) گاه با لطافت مى فرمود : «محمّد، پسر من از پشت ابوبکر است». محمّد به روزگار خلافت عثمان، در مصر بود که شماتت و انتقاد بر عثمان را آغاز کرد و در شورش علیه عثمان، شرکت جُست. وى، پس از به خلافت رسیدن على(علیه السلام) در کنار ایشان بود و قبل از جنگ جمل، پیام امام(علیه السلام) را براى کوفیان برد و در جنگ جمل، فرماندهى پیاده نظام را به عهده داشت.