آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
علي (عليه السلام)

شواهدي محکم بر اراده ولايت از حديث غدير(4)

این مقاله به نقش امامت و رهبری علي (عليه السلام) در جامعه اسلامی می پردازد.