اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عبیداللّه بن ابی رافع

عبیداللّه بن ابی رافع

عبیداللّه در محاكم قضایی حضرت حضور می یافت و اظهارات متّهمان را در هنگام بازجویی ثبت می كرد و به تعبیر روشن تر، منشی دادگاه هم بوده است. وی دخل و خرج بیت المال و نام دریافت كنندگان از اموال عمومی را نیز ثبت می كرد. ما شرح حال مفصّل وی را در جلد سوم سیمای كارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام نگاشته ایم.