با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه ای

تكلیف همه ما است، این است كه ما موقعیت صدور این سخنان و احوال گوینده آنها را به خوبى بشناسیم و بدانیم كه این آگاهى و شناخت براى درمان بسیارى از بیمارى هاى جامعه ما شفایى عاجل است زیرا وقتى گوینده این سخن ها را مورد مطالعه قرار مى دهیم مى بینیم یك انسان عادى نیست بلكه دو خصوصیت دارد كه سخن او را، به اهمیت فوق العاده اى مى رساند .