آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
بنی عبد شمس

بنی عبد شمس

نوادگان وی به بنو عبدشمس معروفند و دودمان اموی (نوادگان امیه پسر عبدشمس)