بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
اخلاق سياسي

بايسته‌هاي اخلاقي فرماندهان عالي‌رتبة نظامي با فرودستان در نهج‌البلاغه

فرماندهان نظامي در عملكردشان با زيردستان با پاره اي از مسائل جاري نظاميان روبه رو مي شوند كه عرف اخلاقي نظاميان آنها را پذيرفته، ولي با آموزه هاي اخلاقي اسلامي تزاحم دارند يا برعكس، ازاين رو فرماندهان نظامي مسلمان دچار ترديد اخلاقي در برخي مسائل مي شوند، مسائلي، چون تنبيه هاي همگاني مجرمان و غيرمجرمان، رفتار اطلاعاتي با دوستان صميمي كه مي تواند منافقانه باشد. هدف از اين پژوهش نيز ياري رساندن فرماندهان براي تصميم گيري درست در اين مسائل با محوريت ديدگاه هاي امام علي (ع) در نهج البلاغه است.

اخلاق سياسي در نامه هاي نهج البلاغه(3)

تأکيد امام(عليه السلام) درمورد رعايت امانت در امر زکات و حفظ حقوق زکات گيرندگان در نامه ي 26 فزوني مي يابد، امام پس از توجه دادن کارگزار خود که مجاز به خرج زکات بود بر اين نکته که حقوقش محفوظ است،

اخلاق سياسي در نامه هاي نهج البلاغه(4)

از ديگر موارد مورد توجه امام(عليه السلام)، نماز اول وقت و جماعت است. بديهي است اگر کارگزار نسبت به نماز توجه نشان ندهد، رعيت نيز، به پيروي از او، اقبالي نشان نمي دهند. امام(عليه السلام) به کارگزار خود سفارش مي کند که هنگام فرا رسيدن وقت نماز به هيچ کاري نپردازد و هيچ کاري را بر نماز مقدم ندارد

اخلاق سياسي در نامه هاي نهج البلاغه(2)

اين نوشتار در دو بخش درباره ي اخلاق فردي و مديريتي، آن گونه که از نامه هاي نهج البلاغه استفاده مي شود، بحث کرده است. در بخش اول درباره ي درک صحيح از خود، نگاه درست به مسئوليت، آزادگي، زهد، تخلق به فضائل و دوري از رذايل گفتگو به ميان آمده، و در بخش دوم با مفاهيمي چون درک صحيح از مسئوليت، حقوق شهروندي، حقوق مخالفين، مراقبت از کارگزاران و برخورد با متخلفين، عدالت گرايي و حق گرايي، مردم سالاري ديني، اخلاق در ميدان جنگ، وفاي به عهد، اطلاع رساني و اخلاق مديريت آشنا مي شويم.

اخلاق سياسي در نامه هاي نهج البلاغه(1)

درک صحيح از خود. امام علي(عليه السلام) درک و نگاه آدمي را نسبت به خود داراي اهميت دانسته و جايگاه او در نظام آفرينش را جايگاهي والا مي داند. چنانکه فرمود:قيمه کل امري ما يحسنه ارزش انسان به آن چيزي است که در نزدش زيباست و بدان دانا است