با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  گام های انسان به سوی مرگ ( حکمت شماره 74 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

74- وَ قَالَ (عليه السلام) : نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ .


متن فارسی

(و فرمود:) آدمى با دمى كه برآرد گامى به سوى مرگ بردارد.

قبلی بعدی