با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

کتاب الاربعین عن الاربعین فی فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)

نویسنده که از عالمان قرن پنجم هجری است چهل حدیث را در فضائل امام علی(علیه السلام) گرد آورده است. ابتکار او در این گردآوری، نقل هر حدیث از یکی از مشایخ خود نقل است.

ویژگی مهم تر این اثر، نقل زنجیره ی سند در همه ی احادیث تا معصوم(علیه السلام) است.
محقق کتاب علاوه بر ذکر نسخه بدل ها در پاورقی، منابع متعدد را برای هر حدیث، در پاورقی ذکر کرده و این کار، سبب اعتباربخشی بیشتر در احادیث شده است.

یادآوری:
یک) در عنوان کتاب ایراد ادبی مشاهده می شود. وجهی برای مجرور یا منصوب شدن اولین «اربعین» دیده نمی شود و اشتباه است. در حالی که نویسنده در مقدمه می نویسد: «سمیته بکتاب الاربعین عن الاربعین...» بنابر این کلمه ی «کتاب» جزئی از عنوان این اثر است و به اعتبار آن، «الاربعین» با یاء و مجرور شده است. در پایان نیز می نویسد: «تم کتاب الاربعین...»

دو) نویسنده در مقدمه ی کتاب می نویسد: «سمیته بکتاب الاربعین عن الاربعین فی فضائل علی امیر المؤمنین(علیه السلام)» اما روی جلد اینگونه چاپ شده: «... فی فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)»
به نظر می رسد که نباید در عنوانی که نویسنده برای کتاب خود در نظر گرفته، دخل و تصرف کرد.