اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

پیامبر و قرآن در نهج البلاغه

 زراعتکار، جلال
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری، سیدمحمدمهدی
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1378

چکيده:
این پایان نامه در دو بخش به بررسی پیامبر اسلام(ص) و قرآن کریم با تکیه بر سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه پرداخته است. بخش اول، به پیامبر در نهج البلاغه اختصاص دارد و در آن از موضوعاتی از این قبیل سخن رفته است: نسب پیامبر، تولد و کودکی پیامبر، اوضاع عرب قبل از بعثت، بعثت پیامبر، عکس العمل قریش و عرب در برابر بعثت پیامبر. بخش دوم، در باره قرآن در نهج البلاغه است و مشتمل بر این مباحث است: وصف قرآن در نهج البلاغه، تقسیم بندی آیات قرآن در نهج البلاغه، نمونه های تأویل و تفسیر در نهج البلاغه، قرآن در میان گروه های مختلف
.