بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه شیرازی/ کاوه تیموری

نسخه خطی کتاب شریف نهج البلاغه از آثار نفیس دوره قاجاریه می باشد.

این اثر فاخر نمونه ارزنده ای از هنر کتاب آرایی این دوره زمانی را به نمایش می گذارد. این اثر همچنین مرکز ثقل مهمی در معرفی هنرمندان شیرازی است زیرا اوج توانمندی هنری خوشنویسی در خطوط نسخ و ثلث، تذهیب و ترصیع و تجلید هنرمندان شیرازی در آن بکار گرفته شده است. دوره زمانی در شکل گیری اثر پنج سال بوده و تمام فرآیند آفرینش هنری آن در کاغذ دورو انجام گرفته است. کتاب از نظر حاشیه نگاری ادیبانه ممتاز بوده و آن را می توان اثری ویژه دانست.