چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه با ترجمه قرن پنجم و ششم

گرداورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین
مترجم:جوینی، عزیز الله
ناشر:دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ
محل نشر:تهران - ایران
سال نشر:١٣٧٧
نهج البلاغه با ترجمه قرن پنجم و ششم
معرفى اجمالى


" نهج البلاغه با ترجمه قرن پنجم و ششم" ترجمه فارسى نهج البلاغه سيد رضى است.
ساختار كتاب
كتاب در دو نيمه يا جلد(در يك مجلد) انتشار يافته است. نيمه اول مشتمل بر مقدمه چاپ دوم و مقدمه اى مفصل (مقدمه چاپ اول) به قلم مصحح، آقاى دكتر عزيزالله جوينى، مقدمه سيد رضى و ١٨٨ خطبه از خطبههاى حضرت مىباشد. نيمه دوم مشتمل بر مقدمه مصحح، ادامه خطبهها و نيز نامهها و سخنان و نشانهها مىباشد.
گزارش محتوا
متن حاضر با ترجمه فارسى كهن، در اصل دست نوشته اى بوده كه شاه عباس صفوى اول در سال ١٠١٧ق، وقف حرم مطهر امام رضا(علیه السلام) كرده و نسخهاى است بىمانند و معتبر نسبت به متن نهج البلاغه هاى موجود، چه با ترجمه فارسى و چه با ترجمه هاى اردو و انگليسى و جز آن، فزونى و برترى دارد. مصحح در مقدمه مفصلى كه بر كتاب حاضر نگاشته، ضمن معرفى اين نسخه از نهج البلاغه و اهميت آن، به تفصيل ترجمه هاى نهج البلاغه به زبانهاى فارسى، انگليسى، اردو و نيز نسخه هاى خطى اين اثر را معرفى كرده و سپس به شرح حال مترجم و اعتقادات او اشاره مى كند. در بخشى ديگر از مقدمه، قديمترين ترجمه فارسى نهج البلاغه، سبك نگارش ترجمه فارسى متن حاضر مورد توجه قرار گرفته و تاثير نهج البلاغه در ادبيات فارسى و نمونه اى از واژه هاى متن فارسى اين اثر آمده است. واپسين بخش مقدمه، به موضوع روش تصحيح اين نسخه و شرح حال سيد رضى و خاندان و آثار او اختصاص يافته و سپس اسامى كسانى كه پيش از سيد رضى سخنان اميرالمومنين(ع) را گردآوردهاند، ذكر شده و ويژگى هاى متن عربى نيز ارائه شده است. مصحح اين نسخه را داراى مزيتها و برترىهايى مىداند كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
 ١-نسخه اى است، مطمئن و نسبتاً كم غلط كه مى تواند، به منزله يك مرجع و منبع معتبر براى محققان و دانشمندان مورد استفاده قرار گيرد.
 ٢- ترجمه آن تحت اللفظى است و داراى ويژگىهايى است كه به عنوان نمونه مى توان، به ويژگى ذيل اشاره كرد: *در بيشتر مواقع يك كلمه از نهج البلاغه را دو معنى مترادف يا نزديك به هم معنا كرده و گاهى شرحى مختصر نيز داده است.
 ٣-از جهت قرار گرفتن مطالب و ترتيب، اين نسخه با متون ديگر كاملا فرق دارد كه مصحح در مقدمه، در بخش "اختصاصات متن عربى" بدانها اشاره كرده است.
وضعيت كتاب
كتاب مشتمل بر توضيحاتى داخل دو قلاب [] در متن و نيز پاورقىهايى به قلم مصحح و فهرستهاى ذيل مى باشد: فهرست مطالب در ابتداى هر نيمه از كتاب آمده و فهرستهاى: لغات و تركيبات، اعلام و امكنه، آيات، احاديث، ادبيات عربى و فهرست منابع در انتهاى نيمه دوم كتاب درج گرديده است.
منابع:
١- مقدمه مصحح. ٢- پروين زاد، شهلا، كتاب شناسى: كتابشناسى دكتر عزيزالله جوينى، كيهان فرهنگى، آذر١٣٨۶، ش٢۵۴، ص١٨-٢١.