از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

منهج الفصاحه در شرح نهج البلاغه

نويسنده:كمال الدين حسين بن عبدالحق الهي اردبيلي(905)
کتاب شناسي:شرح مفصلي است بر كتاب «نهج البلاغه» شريف رضي، كه به نام شاه اسماعيل صفوي تأليف شده است. پس از هر فراز از سخنان حضرت امير عليه السلام مفردات لغوي و ضروريات ادبي را توضيح داده پس از آن با عنوان «يعني» آن را شرح و گزارش مي دهد. نسخه حاضر جلد اول كتاب، و در پايان به اشتباه «نهج الفصاحه» ناميده شده است.
آغاز:«بهترين خطبه ها كه سخن در آن معارف و ما ينطق عن الهوي در معركه نهج البلاغه و منهج الفصاحه».
انجام:«و چشم مداريد دير آمدن او را تا مهيا شويد فوت را و برسيد به نعمت ابد و به سعادت مؤبد».
خط:نستعليق و متن و لغات نسخ
كاتب:محمد حسين
تاریخ:چهار شنبه هشتم رجب 1071
نسخه‌شناسي كتاب:عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تملك آقا سيد حسين قزويني و وقفنامه كتاب و مهر مربع «العبد محمد جعفر الحسيني الرضوي» ديده مي شود، در صفحه آخر مهر بيضوي «الراضي برضاء الغني محمد جعفر الحسيني الرضوي» نيز مشهود است، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.
برگ ها:303
سطر:24
اندازه:30×18
      1
زبان:فارسي
موضوع:ادب
کتابخانه:مرعشي (قم)