اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مطالب پراكنده حديثي و شرح از خطبه اول نهج البلاغه

نويسنده:؟
خط:نستعليق و نسخ ريز
كاتب:ملا محمد باقر گوارى
نسخه‌شناسي مجموعه:تمام رسالات نسخه به يك قلم است كاتب نام خود را در زير هيچ يك از رساله ها رقم نكرده ، اما با توجه به قلم و نوشته عطف كتاب ، عناوين بعضي از رساله ها شنگرف ، در حاشيه به قلم كاتب اصلاح مختصري گرديده ، نسخه داراي افتادگي و برخي از اوراق آن جابجاست . جلد چرم مشكي ساده ، كاغذ نخودي ، آهار مهره ، قطع وزيري .
برگ ها:151
اندازه:15×21
توضيحات:/الهدايه/ش 190 ، از كتاب هاي شادروان محمود عدلي .
صفحه شروع      157
صفحه پایان      183
زبان:عربي
موضوع:متفرقه
کتابخانه:ابراهيم دهگان (اراك)