دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی قرآنی نامه امام علی(ع) به مالک اشتر(رهبری از دیدگاه علی (ع))

 غلامی، فاطمه

استاد راهنما : هادیان شیرازی، عبدالرسول
رشته گرایش : علوم قرآنی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه شیراز
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
در این رساله ما نخواستیم که کل نامه را بررسی کنیم و یا شرح دهیم بلکه قصد و هدفمان این بود که بتوانیم کلام مولا را با قرآن مجید تطبیق دهیم و بتوانیم ارتباط کلام علی(ع) را با قرآن بدست آوریم. از آن جا که این نامه(نامه 53) یکی از نامه های سیاسی امام است و شیوه حکومت داری را بیان می کنداین رساله فرصتی شد برای ارائه بخشهایی از اندیشه سیاسی حکیمانه و سیره پسندیده امیر مومنان علی(ع) که بر خاسته از قرآن کریم اندیشه و سیره پیامبر اکرم است. این نامه یکی از طولانی ترین نامه ای امام علی(ع) است ما این نامه را طی پنج بخش بررسی کردیم: بخش اول: کلیات که شامل 3 فصل است که هر 3 فصل به موضوع ربط دارد یعنی معرفی مالک، نهج البلاغه وحکومت علی(ع). بخش دوم: اوصاف رهبر، شامل2 فصل است همان ویژگی ها و استعدادهایی است که یک رهبر حکومت باید داشته باشد. بخش سوم: وظایف رهبر است که شامل شایسته سالاری، شناخت طبقه محروم، برقراری امنیت و صلح و... است. شامل 5 فصل است. بخش چهارم: رابطه رهبر با کارگزاران خود به گونه ای که با کارگزاران خود مشورت کند و بر روی کارهایشان نظارت داشته باشد که شامل2فصل است. بخش پنجم: رابطه رهبر با مردم که چگونگی برخورد رهبر با مردم را بیان می کند که شامل 5 فصل است.